Photos

Photographer's Note

Το τελευταίο τριήμερο του Πατρινού καρναβαλιού έφτασε και η φλόγα έχει ανάψει για τα καλά.
Σε ένα ολοζώντανο πεδίο καλλιτεχνικής δράσης θα μεταμορφωθεί το κέντρο της πόλης την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου το απόγευμα δημιουργώντας μια αξέχαστη ατμόσφαιρα από τρία θέατρα δρόμου τα οποία θα αναπτύξουν την δράση τους σε διάφορους τομείς, όπως μουσική, ακροβασίες, παντομίμα, ξυλοπόδαρους και δεξιοτεχνικές φιγούρες με τεράστιες σημαίες.
Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα του Πατρινού Καρναβαλιού 2009 που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων και η ΔΕΠΑΠ.
Χρώματα, σχήματα, μεταμορφώσεις σε ένα διαρκές παιχνίδι εντυπώσεων που θα εξελιχθεί αλλάζοντας πρόσωπα και διατηρώντας το καλλιτεχνικό ενδιαφέρον και την καρναβαλική διάθεση στα ύψη.
Το κλίμα θα έχει προετοιμάσει από νωρίς το μεσημέρι και τις δυο μέρες η Μπάντα του Δήμου που με καρναβαλικά τραγούδια και μουσική θα περιοδεύει στους δρόμους της Πάτρας, ενώ την Παρασκευή το απόγευμα στις 20.00 θα παρελάσουν για άλλη μια φορά τα καρναβαλικά άρματα και οι σχολές χορού της Πάτρας. Μισή ώρα νωρίτερα τρία θέατρα δρόμου, οι Helix, οι Sbandieratori di Castello Carovigno και οι μουσικοί της Mabo Band θα έχουν ανεβάσει το κέφι και την διάθεση στα ύψη.
Το θέατρο δρόμου Helix δημιουργήθηκε το 1987. Αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια της Σκηνής Θεάτρου Δρόμου του Μαγικού Θεάτρου. Για τα ελληνικά δεδομένα θεωρείται πρωτοπόρο και μοναδικό όχι μόνο στο θέατρο δρόμου αλλά και για το σύνολο της ερευνάς του επάνω σε σύγχρονες και πρωτότυπες μορφές της θεατρικής έκφρασης. Η ομάδα αποτελείται από δέκα σταθερά μέλη και αρκετούς έκτακτους συνεργάτες. Το Θέατρο Δρόμου Helix έχει περιοδεύσει σε ολόκληρη σχεδόν την Ελλάδα συμμετέχοντας σε διοργανώσεις και φεστιβάλ. Στο εξωτερικό έχει συμμετάσχει σε φεστιβάλ της Αγγλίας, της Ινδίας, της Κύπρου και της Βουλγαρίας.
Στην Πάτρα θα παρουσιάσουν την παράσταση Μηχανή Caspar, ένα θέαμα δρόμου με σουρεαλιστικά, χιουμοριστικά και interactive στοιχεία. Στη διάρκειά του εξελίσσονται σκηνές Rock, πάνω σε ξυλοπόδαρα, με φωτιές και πυροτεχνήματα, ακροβασίες που κόβουν την ανάσα.
Οι Sbandieratori di Castello Carovigno είναι οι πασίγνωστοι ανά τον κόσμο ομάδα των Ιταλών Sbandieratori, (στην Πάτρα ειδικά για το Καρναβάλι θα έλθουν 26 άτομα), οι οποίοι είναι μια από τις πιο ιστορικές κομπανίες της Ιταλίας. Με ευλαβική θα έλεγε κανείς προσήλωση πραγματοποιούν απίθανες και εντυπωσιακές φιγούρες με την κίνηση τεράστιων σημαιών. Οι Sbandieratori di Castello Carovigno δημιουργήθηκαν το 1972 και σήμερα αριθμούν περισσότερα από 150 μέλη. Το γκρουπ φέρει τα επίσημα χρώματα (κόκκινο και μπλε) του Δήμου Carovigno. Οι Ιταλοί δεξιοτέχνες έχουν διακριθεί με πρώτα και δεύτερα βραβεία σε πολλά πρωταθλήματα του είδους τους, ενώ έχουν συμμετάσχει σε πλήθος εκδηλώσεων τόσο στην Ιταλία, όσο και Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία και Ελλάδα. Ηταν το πρώτο γκρουπ sbandieratori που συμμετείχε σε ανάλογες εκδηλώσεις στο Τεξας των ΗΠΑ. Συνολικά υπολογίζεται ότι λαμβάνουν μέρος σε περισσότερες από 50 εκδηλώσεις το χρόνο.
Οι Mabo Band από την Ιταλία αποτελούνται από τέσσερα άτομα που θα περιφέρονται στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με πρωτότυπους χορευτικούς βηματισμούς που θα συντονίζονται στους ρυθμούς λάτιν και μάμπο. Δημιουργήθηκαν το 1991 από τον Αργεντινό Sergio Cosmos. Το πρόγραμμα που παρουσιάζουν στο δρόμο, αναδείχθηκε η μουσική επένδυση ενός συναρπαστικού ταξιδιού στις δεκάδες κουλτούρες του κόσμου και μια ευκαιρία ανακάλυψης ενδιαφερουσών μουσικών διαδρομών.
The last one of three-day [Patrinoy] carnival reached and the flame has turned on for good.

In a live field of artistic action will be transformed the centre of city Friday 27 and Saturday of 28 February the afternoon creating a unforgettable atmosphere from three theatres of street which will develop their action in various sectors, as music, acrobatisms, pantomime, [xylopodaroys] and skilled figures with enormous flags. The events are included in the program of PATRAS Carnival 2009 that organise [Antidimarchia] of Culture of Municipality Patras and the DEPAP. Colours, forms, metamorphoses in a permanent game of impressions that will develop changing persons and maintaining the artistic interest and the Carnival disposal in heights. The climate will have prepared from early the midday and the two days the Band of Municipality that with Carnival songs and music will tour in the streets of Patras, while Friday the afternoon in 20.00 march for one more time the [karnabalika] chariots and the faculties of dance of Patras. Half hour earlier three theatres of street, Helix, Sbandieratori di Castello Carovigno and the musicians of Mabo Band will have gone up the mirth and the disposal in heights. The theatre of street Helix was created in 1987. It is the continuation of substantially of the Scene of Theatre of Street of Magic Theatre. For the Greek data it is considered the pioneer and unique not only in theatre of street but also for the total of his research on modern and original forms of theatrical expression. The team is constituted by ten regularly members and enough extraordinary collaborators. The theatre of Street Helix has toured in entire almost Greece participating in organisations and festival. In the abroad it has participated in festivals of England, India, Cyprus and Bulgaria. In Patras they will present the representatioMachine Caspar, a spectacle of street with surreal, humorous and interactive elements. During his develop scenes Rock, on [xylopodara], with fires and fireworks, acrobatisms that cut the breath. Sbandieratori di Castello Carovigno are well-known per the world team of Italian Sbandieratori, (in Patras specifically for Carnival will come 26 individuals), that are one from most historical [kompanies] Italy. With pious would say no one attachment realises improbable and impressive figures with the movement of enormous flags. Sbandieratori di Castello Carovigno were created in 1972 and today number more from 150 members. The group brings official colours (red and blue) the Municipality Carovigno. Italian virtuoso have been distinguished with first and halves rewards in a lot of championships of their type, while have participated in crowd of events so much in Italy, what France, Germany, Switzerland and Greece. They was the first group sbandieratori that participated in proportional events in Texas of USA. Globally it is calculated that they take part in more from 50 events per year. Mabo Band from Italy are constituted by four individuals that [periferontai] in the central streets of city with original dancing amblings that will be coordinated in the rythms [latin] and [mampo]. They were created in 1991 from the Argentinian Sergio Cosmos. The program that they present in the street, was elected the musical investment of fascinating travel in the tens cultures of world and a occasion of discovery of interesting musical corridors.

Photo Information
Viewed: 2519
Points: 43
Discussions
  • None
Additional Photos by NICK IFANTIS (ifanik) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 1824 W: 52 N: 3687] (21679)
View More Pictures
explore TREKEARTH