Photos

Photographer's Note

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σε ύψος 470 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, η Παμβώτιδα, είναι το στολίδι των Ιωαννίνων. Η λίμνη των θρύλων, της Κυρά- Φροσύνης και του Ντουραχάν, με τις πυκνόφυτες όχθες της και τα βουνά της Ηπείρου να αντανακλούνται στα νερά της, δίνει στην πόλη αυτή τη μοναδική αίσθηση γαλήνης και ομορφιάς.
Παλαιότερα το ψάρεμα και το κυνήγι στις όχθες της αποτελούσε βασική ασχολία των Γιαννιωτών. Σήμερα, παρά την υποβάθμισή της εξακολουθεί να παρέχει καταφύγιο σε πλήθος ψαριών και υδρόβιων πτηνών, τόσο ενδημικών όσο, κυρίως αποδημητικών. Η λίμνη συνήθως γαλήνια, μερικές φορές το χειμώνα παγωμένη, εξακολουθεί να αποτελεί την ψυχή της πόλης των Ιωαννίνων.
Αξέχαστη μένει η εμπειρία στον επισκέπτη που για πρώτη φορά φτάνει στο νησί. Ένας παραδοσιακός οικισμός έκτασης 350 στρεμμάτων περίπου, χτισμένος με πέτρα, να καθρεφτίζεται στα νερά της λίμνης. Γραφικά δρομάκια οδηγούν σε μαγαζιά με εξαίρετα δείγματα λαϊκής τέχνης, σε καφενεία με τα παραδοσιακά γιαννιώτικα γλυκά ή σε ταβερνάκια με τα αυθεντικά πιάτα της λίμνης.

Το νησί Παμβώτιδας αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορίας της πόλης των Ιωαννίνων: έχει συνδεθεί με την ιστορία και το θάνατο του Αλή Πασά.
Ήδη, όμως, από τη Βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο μαρτυρείται οργανωμένη ζωή πάνω στο νησί, με επίκεντρο τα οχτώ μοναστηριακά συγκροτήματα, χτισμένα τα περισσότερα από μέλη μεγάλων βυζαντινών οικογενειών, που εντυπωσιάζουν με τις θαυμάσιες μεταβυζαντινές τοιχογραφίες τους, έργα εξαίρετων ζωγράφων, οι οποίοι συνδυάζουν την καλλιτεχνική δεξιότητα με τον διδακτικό χαρακτήρα των παραστάσεών τους. Η Μονή του Αγίου Νικολάου των Φιλανθρωπινών (1292), η Μονή του Αγίου Νικολάου, επίσης Ντίλιου ή Στρατηγοπούλου, η Μονή Ελεούσης ή Αγίου Νικολάου των Γκιουμάτων (15ος αιώνας), η Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, συγκροτήματα που βρίσκονται στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού, ή ακόμα η Μονή Προφήτη Ηλία στην κορυφή του λόφου, η Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου και τέλος η Μονή Αγίου Παντελεήμονος. Στα κελιά του τελευταίου αυτού μοναστηριού σώζονται οι τρύπες από τις σφαίρες που ρίχτηκαν εναντίον του Αλή Πασά, όταν αυτός προσπάθησε να διασωθεί από την πολιορκία του Χουρσίτ Πασά.
Στις Μονές αυτές και ιδιαίτερα στη Μονή Αγίου Νικολάου των Φιλανθρωπινών, διατηρούνται εξαιρετικής τέχνης μεταβυζαντινές τοιχογραφίες. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην παραπάνω Μονή εικονίζονται επτά ολόσωμοι φιλόσοφοι της αρχαιότητας, Πλάτων, Σόλων, Αριστοτέλης, Πλούταρχος, Θουκυδίδης, Απολλώνιος και Χείλων.
Σήμερα, το νησί είναι το μοναδικό στον κόσμο νησί λίμνης που κατοικείται. Η σύνδεσή του με την πόλη των Ιωαννίνων, γίνεται με καραβάκια, που εκτελούν ημερήσια δρομολόγια ανά μισή ώρα το καλοκαίρι και ανά μία ώρα το χειμώνα. Ο πληθυσμός του είναι 120 και πλέον οικογένειες οι οποίες ασχολούνται με τον τουρισμό και το ψάρεμα.
THE PHOTOGRAPH THEY IS FROM DEPARTMENT OF ROOF OF TRADITIONAL BUILDING IN THE ISLAND of IWANNINWN
In height 470 metres from the surface of sea, the Pamvw'tjda, is the stolidi of Jwanninwn. The lake cry'lwn, her Dame - Frosy'nis and the Ntoyraha'n, with her pykno'fytes banks and the mountains of Continent antanakloy'ntaj in her waters, give in this city the unique sense of peacefulness and beauty. In the old days the fishing and the hunting in her banks constituted basic occupation of Gjannjwtw'n. Today, despite her devalorisation it continues providing shelter in crowd of fishes and aquatic birds, as endemic as, mainly migrating. The lake usually serene, sometimes the winter frozen, continues constituting the soul of city of Jwannj'nwn. Axe'hasti remains the experience in the visitor that for first time reaches in the island. A traditional settlement of extent of 350 acres roughly, built with Stone, kacreftj'zetaj in waters of lake. Graphic droma'kja they lead to shops with exaj'reta samples of popular art, to cafes with the traditional gjannjw'tjka sweets or in taverna'kja with the authentic dishes of lake. The island Pamvw'tjdas constitutes integral element of history of city of Jwannj'nwn: it has been connected with the All history and the death of Ali'. Already, however, by the Byzantine and post byzantine period is testified organised life above in the island, with epicentre the eight monasterial groups, built most of members of big Byzantine families, that impress with their marvellous post byzantine murals, work of exaj'retwn painters, which combines the artistic dexterity with the instructive character of their representations. The Abbey of Saint Nikolaos of Fjlancrwpjnw'n (1292), the Abbey of Saint Nikolaos, also Ntj'ljoy or Stratigopoy'loy, the Abbey Eleoy'sis or Saint Nikolaos of Gkjoyma'twn (15th century), the Abbey of Metamorphosis of Savior, groups that are found in the north-western side of island, or still the Abbey of Prophet Ilj'a in the top of hill, the Abbey Kojmi'sews of Virgin Mary and finally the Abbey of Saint Pantelei'monos. In kelja' this last monastery are saved the holes from the balls that were thrown against the Ali' All, when he tried it is rescued by the All siege of Hoyrsj't. In this Abbeys and particularly in the Abbey of Saint Nikolaos of Fjlancrwpjnw'n, are maintained exceptional art post byzantine murals. Remarkable it is that in the parapa'nw Abbey ejkonj'zontaj seven whole-body philosophers of antiquity, Backs, So'lwn, Aristotle, Ploy'tarhos, Coykydj'dis, Apollw'njos and Verges. Today, the island is the unique in the world island of lake that is lived. His connection with the city of Jwannj'nwn, becomes with karava'kja, that executes daily itineraries per half hour the summertime and per one hour of winter. His population is 120 and more families what deals with the tourism and the fishing.

Photo Information
Viewed: 3892
Points: 48
Discussions
  • None
Additional Photos by NICK IFANTIS (ifanik) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 1824 W: 52 N: 3687] (21679)
View More Pictures
explore TREKEARTH