The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To PiotrF: Zalew(y) na Mrodze k Brzezin (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=938306)

Tubularek 02-14-2016 10:33 PM

To PiotrF: Zalew(y) na Mrodze k Brzezin
 
Warto. Spacer dookoła obu zbiorników o różnych porach dnia i roku - jest zawsze ciekawy z i bez aparatu. Jedno z naszych ulubionych miejsc w bezpośrednim sąsiedztwie Łodzi. Pozdrawiam! :)


All times are GMT. The time now is 03:15 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.