The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To bantonbuju: ;) (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=744340)

Booz 04-28-2009 04:56 AM

To bantonbuju: ;)
 
heja - masz rację - ale.. ;) - mnie chodziło o takie niekonwencjonalne zwrócenie uwagi że te pycie kwiatuszki (tak samo i na fotce ;)
hejeczka
T


All times are GMT. The time now is 07:56 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.