The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Traczewska: Przeciwnosc. (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=820560)

MrCairo 05-18-2010 09:14 PM

To Traczewska: Przeciwnosc.
 
To moja odwieczna potrzeba piekna.
To taki krzyk sprzeciwu wobec otaczajacej nas wszedzie brzydoty.

Jest pieknie ? NIE nie jest.

Serdecznie pozdrawiam
W.
P.S. Przeciwnosci sie przyciagaja.

Traczewska 05-18-2010 09:30 PM

i to jak..:))


All times are GMT. The time now is 08:12 PM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.