The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To jasmis: re (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=767090)

elxbrava 08-07-2009 12:21 PM

To jasmis: re
 
pozytywne jak zawsze po ich graniu, ale który lepszy ten z 97, 2005 czy wczorajszy nie wiem bo wszytskie 3 były inne, inaczej ogl±dane itd.

wiem, że jak będzie następny to też nie żal będzie zapłacić


All times are GMT. The time now is 11:42 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.